دوشنبه ۲۵ شهریور 02:32

شماره حساب های ما

شماره حساب شبا بانک سامان به نام سهیل مهدوی جعفری
IR 17 0560 0849 800 1974 0512 001

شماره کارت بانک سامان به نام سهیل مهدوی جعفری
6219-8610-1570-5915شماره حساب شبا بانک صادرات به نام سهیل مهدوی جعفری
IR 660 190 000 000 332 1989 44 007

شماره کارت بانک صادرات به نام سهیل مهدوی جعفری
6037-6915-8076-1617
ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 20

تمامی حقوق محفوظ می باشد